en >
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Regulamin przetwarzania danych osobowych dla pacjentów Orto Med Sport Praktyka Lekarska Bartłomiej Kacprzak

 

1. Niniejszym pragniemy poinformować, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

2. Następujące podmioty wspólnie są administratorami Twoich danych:
Współadministrator Pierwszy: OMS sp z.o.o sp. Komandytowa, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 45, 90-640 Łódź
Współadministrator Drugi: Orto Med Sport Bartłomiej Kacprzak ul. 28 Pułku strzelców Kaniowskich 45, 90-640 Łódź

3. W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w szczególności:

4. Współadministrator Pierwszy jest odpowiedzialny za wykonanie wobec Pan/Pani obowiązków informacyjnych, wykonania Pana/Pani praw, za wdrożenie polityki ochrony danych osobowych, bezpieczeństwo Pana /Pani danych osobowych

5. Ustaliliśmy wspólny punkt kontaktowy, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych email: aneta@ortomedsport.pl lub telefonicznie pod numer: 882027354.

6. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować za pośrednictwem wiadomości e-mail: aneta@ortomedsport.pl – i Twoje uwagi zostaną przekazane i rozpatrzone przez naszego Inspektora.

7. Panu/Pani przysługują prawa:

uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce - do uzyskania dostępu do tych danych po weryfikacji tożsamości
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, po weryfikacji tożsamości
do nieodpłatnej pierwszej kopii przetwarzanych danych, wydanie kolejnych kopii jest odpłatne
prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych
prawo Pacjenta do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art.9 ust.2 lit.h RODO, w szczególności wobec przetwarzania danych w ramach dokumentacji medycznej przez cały wymagany okres archiwizacji zgodny z art. 29 ust.1 ustawy o prawach pacjenta w zw. Z art. 17 ust.3 lit.b RODO
w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody pacjenta, możecie Państwo zrealizować prawo do bycia zapomnianym w zakresie celu określonego w tej zgodzie
prawo do ograniczenia przetwarzania danych nie ma zastosowania w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w celach udzielania świadczeń medycznych, w szczególności w ramach dokumentacji medycznej możemy przetwarzać dane w dotychczasowym zakresie, albowiem mogłoby to istotnie utrudnić realizację tego celu
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; W każdej chwili może Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, edukacyjnych, naukowych, reklamowych – o ile takiej zgody Pan/Pani nam udzielili pisemnie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pana/Pani zgody przed wycofaniem.
udostępnienia dokumentacji medycznej na zasadach określonych w art 26 i 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.).
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; Jeżeli Pan/ Pani uważa, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do organu nadzorczego.
8. Weryfikacji tożsamości dokonuje się poprzez kontrolę okazanego przez Pana/Panią dokumentu potwierdzającego tożsamość zawierającego co najmniej zdjęcie, imię i nazwisko oraz PESEL lub w przypadku jego braku inny numer jednoznacznie identyfikujący Pacjenta. Dokumentem potwierdzającym tożsamość jest w szczególności: dowód osobisty, legitymacja studencka, prawo jazdy, paszport. Możemy utrwalić informację o weryfikacji poprzez wpisanie do dokumentacji: daty dokonania weryfikacji tożsamości; oraz dokumencie, na podstawie którego została ona dokonana, z jednoczesnym wskazaniem numeru/identyfikatora tego dokumentu (np. numer i seria dowodu osobistego).

9. W przypadku, jeżeli w imieniu Pacjenta małoletniego występuje przedstawiciel ustawowy, to tożsamość Pacjenta może być potwierdzona również przez przedstawiciela ustawowego w drodze oświadczenia i okazania dowodu tożsamości przedstawiciela ustawowego. Możemy utrwalić informację o dacie dokonania weryfikacji oraz dokumencie przedstawiciela ustawowego, na podstawie którego została ona dokonana.

10. W celu wykonania Pana/Pani praw proszę o skierowanie żądania pod adres e-mail lub telefonicznie. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana/Pani żądania będziemy musieli upewnić się, czy żądanie na pewno pochodzi od Pana/Pani, czyli będziemy musieli Pana/Panią zidentyfikować pytając o dane, które wyłącznie Pan/Pani zna. Jeżeli weryfikacja Pana/Pani tożsamości nie zostanie pomyślnie przeprowadzona, będziemy musieli prosić Pana/Panią o osobiste odwiedzenie naszej jednostki w celu potwierdzenia żądania i prawidłowej identyfikacji, dopiero wówczas Pana/Pani żądanie będzie podlegało realizacji.

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z §1 i §2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069), oraz z art.25 i 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.).

12. Jeżeli Pan/Pani nie poda danych osobowych, nie będziemy mogli udzielić Panu/Pani świadczeń leczniczych.

13. Zgoda pisemna na przetwarzanie danych osobowych w celu reklamowym, marketingowym, edukacyjnym lub naukowym jest dobrowolna .

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.X